Курсът е предназначен за: 

  • всички новопостъпващи в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД; 
  • персонала на външните организации, намиращи се в договорни отношения с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, извършващи контролни, ремонтни и други дейности на обекта; 
  • ученици и студенти, провеждащи производствения си стаж или практика в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;
  • периодично обучение на персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, невключен в аварийните групи, команди и служби, работещ на площадката и в зоната за превантивни зaщитни мeрки (ЗПЗМ) и неполагащ изпит по техническа експлоатация и за работно място.